Profesor w Instytucie Prawa i Ekonomii

Instytut Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.478) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA w Instytucie Prawa i Ekonomii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 18.01.2022 r.

Termin składania ofert: do 17.02.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i języku angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1) tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk prawnych, specjalność kryminalistyka,

2) udokumentowany znaczący dorobek naukowy z nauk prawnych, w postaci publikacji naukowych opublikowany w renomowanych czasopismach i wydawnictwach, w szczególności w zakresie kryminalistyki,

3) aktywny udział w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym (wystąpienia z referatami na konferencjach krajowych i międzynarodowych; (pobyty/stypendia/wizyty studyjne/staże w uczelniach i/lub instytucjach zagranicznych, nagrody, wyróżnienia, ordery, odznaczenia, członkostwo w stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych),

4) doświadczenie w pełnieniu funkcji promotora lub promotora pomocniczego w przewodach doktorskich lub recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych,

5) doświadczenie w pełnieniu funkcji promotora lub recenzenta prac magisterskich,

6) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych w j. polskim z zakresu nauk prawnych: kryminalistyki, z postępowania karnego i doświadczenie w działalności organizacyjnej uczelni wyższych,

7) doświadczenie w prowadzeniu prawniczych szkoleń, w szczególności dla zawodów prawniczych,

8) doświadczenie w Komitetach Organizacyjnych i Naukowych krajowych oraz międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych,

9) doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych lub udziału w pracach zespołów eksperckich,

10) doświadczenie udziału w komitetach redakcyjnych czasopism prawniczych,

11) biegła znajomość co najmniej dwóch obcych języków nowożytnych,

12) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. 

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1) realizacja zadań związanych z kształceniem studentów w języku polskim,

2) gotowość do prowadzenia zajęć w języku obcym,

3) kierowanie pracą zespołów badawczych,

4) aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej Instytutu Prawa i Ekonomii,

5) podejmowanie współpracy międzynarodowej,

6) kierowanie projektami badawczymi, w tym finansowanymi ze źródeł zewnętrznych,

7) publikowanie wyników badań w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz w monografiach,

8) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1) podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3) kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 USZWiN),

4) wykaz publikacji (lata 2017-2021), z podaniem wydawnictwa i ilości stron,

5) kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

6) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

7) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

8) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),

9) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa i Ekonomii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (p.234) lub drogą mailową na adres: ipe@up.krakow.pl do dnia 17.02.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 18.03.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 1.10.2022 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uniwersytetu.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https:

//bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Prawa i Ekonomii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (pok. 234) w terminie 30 od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ipe@up.krakow.pl