Profesor Wizytujący w Instytucie Matematyki

Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko PROFESORA WIZYTUJĄCEGO w Instytucie Matematyki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na cały etat

Data ogłoszenia: 13.09.2021 r.

Termin składania ofert: 13.10.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy o pracę: na czas określony. Zatrudnienie dotyczy kierowania realizacją projektów Erasmus+ oraz przygotowywania nowych wniosków. Ponadto oczekiwane jest zaangażowanie w szkolenie kadry, doktorantów i studentów w zakresie ustalonym przez Instytut Matematyki. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie stopnia co najmniej doktora nauk matematycznych;

2)      posiadanie dorobku naukowego z zakresu matematyki i edukacji matematycznej;

3)      posiadanie doświadczenia w kierowaniu projektami Erasmus+ udokumentowane kierowaniem co najmniej trzema takimi projektami;

4)      biegła znajomość języka angielskiego.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)      kierowanie realizacją i realizacja projektów Erasmus+, w których Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest partnerem lub koordynatorem;

2)      przygotowywanie nowych wniosków projektowych i pozyskiwanie środków zewnętrznych;

3)      konsolidacja, umacnianie i rozwój sieci partnerskich IM UP;

4)      udział w kształceniu studentów, doktorantów oraz podnoszeniu kompetencji kadry IM UP.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)     podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu;

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV);

3)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopni naukowych;

4)      wykaz publikacji;

5)      wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka);

6)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje;

7)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie drugim miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);

8)      oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

9)      oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478);

10)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Instytut Matematyki, pok. 219 lub drogą mailową na adres email: instmat@up.krakow.pl (preferowana forma aplikowania) do dnia 13.10.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 25.10.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.11.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Matematyki (ul. Podchorążych 2, pok. 219, 30-084 Kraków) w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl