Profesor z grupie pracownikós badawczych, Dyrektor JCET

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA

w grupie pracowników badawczych, pełniącego funkcję Dyrektora w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków

nr oferty 2022-223

 Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 162 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.       posiadają tytuł naukowy;    

2.       posiadają wybitną pozycję w dziedzinie nauki i aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku naukowego;

3.       posiadają znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego:

4.       posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;

5.       posiadają kompetencje w zakresie:

– farmakologii, patofizjologii i biochemii śródbłonka,

– doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie farmakologii śródbłonka, ściany naczyń krwionośnych i układ krążenia,

 
Dodatkowe wymagania:
6.       wysoka aktywność naukowa udokumentowana publikacjami, udziałem w konferencjach naukowych, międzynarodową współpracą naukową,

7.       organizacja konferencji naukowych (w tym międzynarodowych),

8.       udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu  i prowadzeniu projektów badawczych, w  tym prowadzonych
w konsorcjach  naukowych (dodatkowym  atutem  będzie  doświadczenie w kierowaniu projektami z budżetem powyżej 10-20 mln zł),

9.       doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych,

10.   biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Zakres obowiązków:

·         zarządzanie merytoryczne i administracyjne interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą JCET;

·         rozwój działalności badawczej JCET;

·         rozwijanie  oryginalnych  interdyscyplinarnych badań poznawczych dotyczących roli śródbłonka naczyniowego w rozwoju chorób zgodnie z założoną misją JCET;

·         rozwijanie unikatowej interdyscyplinarnej metodyki całościowej oceny dysfunkcji śródbłonka i działania związków chemicznych na śródbłonek i ścianę naczynia;

·         rozwijanie oryginalnych badań w zakresie mechanizmów farmakoterapeutycznych śródbłonka
i farmakologii śródbłonka we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;

·         poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności jednostki, w tym pozyskiwanie strategicznych projektów badawczych;

·         wspólnie z kierownikami grup badawczych -planowanie  i  nadzorowanie interdyscyplinarnych badań naukowych i prac;

·         opracowywanie planów rozwoju JCET oraz sprawozdania z ich wykonania;

·         opracowywanie planów rzeczowo-finansowych JCET oraz roczne sprawozdania z ich wykonania;

·         dokonywanie okresowej oceny działalności pracowników;

·         sprawowanie zarządu majątkiem JCET;

·         reprezentacja JCET w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ;

·         inne, zgodnie z regulaminem JCET.

Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   złożyć   w   Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@jcet.eu następujące dokumenty:

1.    podanie,

2.    życiorys,

3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.   odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego,

5.    informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

6.    wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7.    informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych

       – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych,

8.    formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

9.  oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

10.  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

11.  informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 21.07.2022.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dwóch tygodni po terminie przesyłania ofert..

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele 

 

Z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

prof dr hab. Piotr Kuśtrowski

 Prorektor UJ ds. badań naukowych

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@jcet.eu