adiunkt badawczy

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Poszukiwany jest kandydat(ka) na stanowisko adiunkta (postdoc) w grupie badawczej Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Kandydat(ka) będzie zatrudniona(a) w ramach projektu, którego głównym celem jest zbadanie ewolucji nieklasycznych genów MHC klasy I oraz repertuarów receptorów limfocytów T u płazów ogoniastych.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku zidentyfikuje nieklasyczne geny MHC klasy I, zbada ich ontogenetyczny profil ekspresji u kilkunastu gatunków płazów ogoniastych oraz określi profil ontogenetyczny różnorodności repertuarów receptorów u tych samych gatunków. Następnie, we współpracy z pozostałymi członkami zespołu przeprowadzi analizy porównawcze, których celem będzie przetestowanie szczegółowych hipotez badawczych postawionych w projekcie. Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych. Dodatkowych wyjaśnień udzieli kierownik projektu, prof. dr hab. Wiesław Babik (wieslaw.babik@uj.edu.pl).

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym.
 

Przewidywany okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

·         posiadają stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej

·         posiadają udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy JCR dorobek naukowy w zakresie biologii ewolucyjnej genów głównego układu zgodności tkankowej oraz biologii ewolucyjnej receptorów limfocytów T

·         posiadają doświadczenie w analizach laboratoryjnych i bioinformatycznych genów głównego układu zgodności tkankowej oraz receptorów limfocytów T

·         wykazują się znajomością powłoki systemu Linux i narzędzi automatyzujących operacje na plikach i ich zawartości w linii komendy

·         wykazują się znajomością przynajmniej jednego języka skryptowego (np. R, Python, Perl)

·         wykazują się w biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie

·         posiadają pozytywne opinie dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach do pracy naukowej

 

 

 

Zakres obowiązków:

wg Regulaminu Pracy UJ  – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

 

Oferujemy:

·         stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,

·         współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,

·         wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,

·         dostęp do infrastruktury badawczej,

·         benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,

·         dodatkowe świadczenia socjalne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.       CV,

2.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.       kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,

4.       informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,

5.       oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

6.       oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.       oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/dokumkandyd

 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne

 

1.        wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

2.        recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,

3.        opinia  o predyspozycjach i kwalifikacjach  Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej  – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.

 

 

Przebieg postępowania konkursowego:

 

Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej podczas, której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

 

Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

 

 

Forma składania zgłoszeń:

 

pocztą elektroniczną na adres wieslaw.babik@uj.edu.pl, tytuł „Adiunkt badawczy – immunologia ewolucyjna”
przesyłką pocztową na adres: Instytut Nauk o Środowisku, ul. Gronostajowa 7, 31-387 Kraków z adnotacją „Adiunkt badawczy – immunologia ewolucyjna”
osobiście w Instytucie Nauk o Środowisku, ul. Gronostajowa 7, 31-387 Kraków
 

Termin składania zgłoszeń: 31 marca 2023

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 kwietnia 2023

 

Sposób informowania o wynikach konkursu: Pocztą elektroniczną

 

Przy wyborze Kandydatów /Kandydatek Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wieslaw.babik@uj.edu.pl