asystent badawczy

Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Opis:

Poszukiwany jest kandydat/ka na stanowisko Asystenta w grupie badawczej Molekularnych Mechanizmów Symbiozy w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Zatrudniona osoba dołączy do nowo tworzonego zespołu którego celem będzie odkrycie molekularnych mechanizmów interakcji pomiędzy wewnątrzkomórkową bakterią Wolbachia i owadami. Projekt będzie realizowany przy użyciu technik biologii molekularnej, sekwencjonowania nowej generacji (NGS) i mikroskopii konfokalnej. Projekt jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC).

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

– posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
– wykazują predyspozycje do pracy badawczej
– biorą czynny udział w życiu naukowym.

Przewidywany okres zatrudnienia: ok. 57 miesięcy (w tym 6-miesięczny okres próbny)

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

– doświadczenie w pracy w projektach badawczych potwierdzone współautorstwem w czasopismach naukowych,
– udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym (izolacja DNA, PCR, qPCR, western blot),
– biegła znajomość języka angielskiego,
– biegła znajomość języka polskiego,
– umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów, ich przeprowadzania oraz dokumentacji,
– pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
– umiejętność pracy w zespole i nadzorowaniu studentów/doktorantów,
– udokumentowane zainteresowania badawcze i dorobek naukowy zgodny z tematyką,
– doświadczenie w pracy z owadami i/lub hodowlami komórkowymi,
– dobra znajomość statystyki.

Zakres obowiązków:

– organizacja nowo powstałego laboratorium, utrzymaniu hodowli eksperymentalnych owadów, komórek owadzich i mikroorganizmów,

– wdrażanie protokołów laboratoryjnych, planowanie i realizacja eksperymentów mających na celu odkrycie molekularnych mechanizmów symbiozy,

– pomoc doktorantom.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,

– współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,

– wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,

– dostęp do infrastruktury badawczej,

– benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,

– dodatkowe świadczenia socjalne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. CV

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,

4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,

5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/dokumkandyd

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

1. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

2. opinia  o predyspozycjach i kwalifikacjach  Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej  – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.

Przebieg postępowania konkursowego:

Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej podczas, której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

Forma składania zgłoszeń:

pocztą elektroniczną na adres ewa.chrostek@uj.edu.pl, tytuł ERC_Lab_manager
 

Termin składania zgłoszeń: 24 marzec 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7 kwietnia 2023 r.

Sposób informowania o wynikach konkursu: Pocztą elektroniczną

Przy wyborze Kandydatów /Kandydatek Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Załączniki