wykładowca (dydaktyczny)

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

REKTOR  AKADEMII MUZYCZNEJ IM KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

 w dniu  13 lipca  2021  r.

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy, specjalność: teoria muzyki w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego  w Krakowie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby które:

-spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce             (Dz. U. z 2021 r. poz. 478,  z późn. zm.) oraz Statucie AMKP,

-posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w zakresie teorii muzyki,

-posiadają predyspozycje do pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

-posiadają praktykę prelegenta/ krytyka muzycznego, autora recenzji, omówień programowych i artykułów

 popularyzujących muzykę.

 Kandydaci przystępujący do udziału w konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie.

2. Kwestionariusz osobowy. *

3. Uwierzytelniony odpis dyplomu magistra  **  

4. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

5. Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.*

6. Informacja o dotychczasowej działalności artystycznej i dydaktycznej w formie spisu najważniejszych osiągnięć.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.*

Procedura konkursowa składa się z następujących części:

1. Autoprezentacja i rozmowa z kandydatem.

2. Wykład z zakresu teorii muzyki,  wybrany przez komisję spośród dwóch tematów zaproponowanych przez kandydata.

Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2021 r.

na adres: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków,           tel. (12) 422-66-94,  z dopiskiem Dział Spraw Osobowych.

Decyduje data wpływu dokumentów do Uczelni.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania.

Planuje się rozstrzygnięcie konkursu do 17 września 2021 r. , o dokładnym terminie zainteresowane osoby zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie.

W przypadku gdy kandydat nie spełni wymogów formalnych jego oferta zostanie odrzucona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Kandydaci zostaną ustnie poinformowani o wyniku konkursu w dniu jego rozstrzygnięcia. 

*  druki do pobrania na stronie: www.amuz.krakow.pl

** w przypadku dokumentów dotyczących stopni i tytułów uzyskanych za granicą wymagane jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.amuz.krakow.pl.