wykładowca

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY

w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, specjalizacja: rekreacja ruchowa – fitness, wioślarstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1)  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 172 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat,

Dodatkowe wymogi:

3) tytuł trenera wioślarstwa, tytuł instruktora rekreacji ruchowej – fitness

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ, Kraków, ul. Piastowska 26, pok. Nr 4  następujące dokumenty:

1.       podanie,

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.       odpis dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,

5.       informację o posiadanym dorobku zawodowym kandydata oraz informacje o przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej,

6.       formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

7.       pozytywną opinię o pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

8.       oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

9.       oświadczenie w trybie art. 113  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

10.    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

11.    informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:  28.04.2021 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 27.05.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia  25.06.2021 r.

 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr. Dorota Palik

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.wawrzen@uj.edu.pl