Instruktor w grupie pracowników dydaktycznych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na dwa stanowiska instruktora
w grupie pracowników dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Główne zadania:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego na poziomie akademickim,
  2. realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem jednostki organizacyjnej,
  3. współudział w organizacji zawodów, imprez sportowych i innych wydarzeń popularyzujących sport,
  4. działalność organizacyjna na rzecz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Uczelni,
  5. realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe z wychowania fizycznego z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra lub ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wychowanie fizyczne i studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, a także spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U., z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.

Dodatkowe wymagania i kwalifikacje:

  1. praktyczne doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem,
  2. atutem będzie posiadanie dodatkowych uprawnień np. zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej lub studiów podyplomowych, w innych specjalnościach niż wychowanie fizyczne,
  3. dodatkowym atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego,
  4. w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:

https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Opis szczegółowych wymagań w dołączonym pliku. 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na swfis@uek.krakow.pl