Profesor uczelni

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński

Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;
3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;
4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej;
5) posiadają dorobek naukowy z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości;
6) posiadają dorobek praktyczny i doświadczenie dydaktyczne w zakresie zarządzania w sporcie.