Adiunkt

Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii;

2)      doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania filozofii i/lub kognitywistyki;

3)      udokumentowany dorobek naukowy w zakresie filozofii i/lub kognitywistyki;

4)      biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie;

5)      preferowane osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych
z filozofii i/lub kognitywistyki.

 

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)                  prowadzenie badań;

2)      rozwój naukowy i publikowanie wyników w czasopismach i monografiach naukowych
o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

3)                  udział w projektach naukowo-badawczych oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków
o finansowanie projektów naukowo-badawczych;

4)                  prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;

5)                  czynny udział w konferencjach;

6)                  aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Filozofii i Socjologii;

7)                  realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.