Asystent

Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie tytułu zawodowego magistra geografii z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym (teoretycznym i praktycznym) do nauczania geografii, przyrody oraz wiedzy o społeczeństwie,

2)      średnia ocena na dyplomie ukończenia studiów min. 4.0,

3)      minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy w szkolnictwie na stanowisku nauczyciela geografii,

4)      doświadczenie w działaniach organizacyjnych różnego typu, w tym przede wszystkim
w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym.

 

Dodatkowym atutem będzie znajomość innowacyjnych metod kształcenia, przygotowana koncepcja pracy naukowej i rozprawy doktorskiej w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu:

1)      preferowane posiadanie dorobku naukowego z zakresu geografii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki edukacyjnej,

2)      doświadczenie w pracy badawczej,

3)      doświadczenie w pracy organizacyjnej związanej z edukacją szkolną, nauką lub szkolnictwem wyższym,

4)      znajomość języka obcego angielskiego na poziomie, co najmniej umożliwiającym prowadzenia zajęć w języku angielskim,

5)      znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych na poziomie, co najmniej umożliwiającym prowadzenie kursów specjalistycznych z ich zastosowaniem,

6)      aktywny udział w pracach badawczych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej lub nauk o Ziemi i środowisku,

7)      doskonałe kompetencje interpersonalne.

 

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)      uczestniczenie w pracach badawczych z zakresu edukacji geograficznej,

2)      przygotowywanie aplikacji o finansowanie projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

3)      publikowanie wyników naukowych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym,

4)      czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,

5)      uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu, zwłaszcza Katedry Badań nad Edukacją Geograficzną,

6)      prowadzenia zajęć dydaktycznych (w języku polskim oraz w języku angielskim).