Wykładowca Języka Niemieckiego

Studium Języków Obcych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę 

data przyjmowania zgłoszeń do: 27.06.2022 r.

data rozstrzygnięcia konkursu: 03.07.2022 r.

organizator: Prorektor ds. Kształcenia

 

Wymagania kwalifikacyjne:

tytuł zawodowy magistra filologii niemieckiej z uprawnieniami pedagogicznymi (ukończenie kursu pedagogicznego);
biegła znajomość języka angielskiego;
minimum dwuletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jako lektor języka niemieckiego na uczelni wyższej;
biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie;
zamiłowanie i predyspozycje do pracy dydaktycznej ze studentami;
znajomość pracy w systemie USOS, MS Teams.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

biegła znajomość obsługi komputera ( w tym pakietu MS office, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;
samodzielność i poczucie odpowiedzialności, umiejętności organizacyjne.

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

posiada kwalifikacje określone w Ustawie;
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
korzysta w pełni z praw publicznych.

Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

podania (skierowane do JM Rektora UR w Krakowie);
życiorysu z aktualną fotografią;
kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia;
oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia;
informacji o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej: https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf (w języku polskim),https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow_en_26052022.pdf (w języku angielskim)
oraz formularza wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html
kwestionariusza osobowego: https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf
 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Studium Języków Obcych tel: 12 662 54 16

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH „Konkurs na stanowisko wykładowcy języka niemieckiego” w Kancelarii UR w Krakowie przy al. Mickiewicza 21 w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres j.sjo@urk.edu.pl do dnia 27.06.2022 r.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu. 

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem Jego oferty.

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie.