dydaktyczne / wykładowca

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki

Wymagania stawiane kandydatom:
• dyplom doktora w dyscyplinie pedagogika lub otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,
• ukończone studia magisterskie z pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej,
• mile widziane doświadczenie w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej,
• znajomość języka angielskiego,
• gotowość do zatrudnienia w KPU jako podstawowym miejscu pracy,
• dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane dokumenty:
-podanie,
-życiorys (CV),
-kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-kserokopia odpisu dyplomu doktora lub zaświadczenia o otwartym przewodzie doktorskim,
-wykaz publikacji,
-dokumenty potwierdzające staż pracy,
-dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.
Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 10 sierpnia 2022 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki”.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl