dydaktyczne / wykładowca

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Inżynierii Produkcji i Środowiska

Wymagania stawiane kandydatom:
•dyplom doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka lub pokrewne,
•co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
•mile widziane co najmniej 2-letnie udokumentowane pozauczelniane doświadczenie w branży instalacyjnej,
•wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem zajęć z zakresu sieci i instalacji sanitarnych, ochrony powietrza, technologii wody i ścieków, a także/lub z zakresu systemów zarządzania środowiskowego oraz BHP,
•publikacje z zakresu ww. dyscyplin,
•gotowość do zatrudnienia w KPU jako podstawowym miejscu pracy,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane dokumenty:
– podanie,
– życiorys (CV),
– kserokopia odpisu dyplomu doktora,
– wykaz publikacji,
– dokumenty potwierdzające staż pracy,
– dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
– dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.
Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 22 sierpnia 2022 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Inżynierii Produkcji i Środowiska”.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl