dydaktyczny / profesor

marzena.filar@kpu.krosno.pl
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora/profesora uczelni w Zakładzie Zarządzania

Wymagania stawiane kandydatom:
•tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu/nauki o zarządzaniu i jakości,
•dorobek naukowy w zakresie zarządzania,
•dodatkowym atutem będzie specjalizacja dydaktyczna i naukowa z zakresu zarządzania bezpieczeństwem,
•gotowość do zatrudnienia w KPU jako podstawowym miejscu pracy,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć oraz zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju kierunku Zarządzanie.

Wymagane dokumenty:
•podanie,
•życiorys (CV),
•kserokopia odpisu dyplomu doktora, doktora habilitowanego lub aktu nadania tytułu
profesora,
•wykaz publikacji,
•dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.
Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 10 sierpnia 2022 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora/profesora uczelni w Zakładzie Zarządzania”.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl