instruktor

Zakład Pielęgniarstwa
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa

Wymagania stawiane kandydatom:
•ukończone studia magisterskie na kierunku położnictwo,
•aktualne prawo wykonywania zawodu położnej/położnego,
•doświadczenie zawodowe na stanowisku położnej/położnego,
•specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, ginekologicznego i/lub położniczo-ginekologicznego,
•doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
•ukończony kurs instruktora w zakresie symulacji medycznej,
•udokumentowany udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach z zakresu nauk medycznych/nauk o zdrowiu,
•znajomość języka angielskiego,
•umiejętność posługiwania się pakietem Office,
•gotowość do zatrudnienia w KPU w Krośnie jako podstawowym miejscu pracy,
•gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i rozwoju naukowego,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.
Wymagane dokumenty:
– podanie,
– życiorys (CV),
– kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– prawo wykonywania zawodu,
– dokumenty potwierdzające staż pracy,
– dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.
Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2021 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa”.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl