wykładowca

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Położnictwa

Wymagania stawiane kandydatom:
•dyplom doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub ukończone studia magisterskie na kierunku położnictwo i minimum 8–letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
•aktualne prawo wykonywania zawodu położnej/położnego,
•doświadczenie zawodowe na stanowisku położnej/położnego,
•specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, ginekologicznego i/lub położniczo-ginekologicznego,
•mile widziany ukończony kurs instruktora w zakresie symulacji medycznej,
•udokumentowany udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach z zakresu nauk medycznych/nauk o zdrowiu,
•znajomość języka angielskiego,
•umiejętność posługiwania się pakietem Office,
•gotowość do zatrudnienia w KPU w Krośnie jako podstawowym miejscu pracy,
•gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i rozwoju naukowego,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.
Wymagane dokumenty:
•podanie,
•życiorys (CV),
•kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
•prawo wykonywania zawodu,
•dokumenty potwierdzające staż pracy,
•dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.
Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 30 września 2022 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Położnictwa”. Decyduje data wpływu do Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl