Adiunkt

Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Miejsce: Kwidzyn
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych PSW za zgodą JM Rektora PSW ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych, kierunku Ekonomia. Swoją aplikację mogą wysłać osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk społecznych, posiadające dorobek naukowy. Dodatkowo od kandydata wymagana jest dokumentacja potwierdzająca doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej. Kandydat zobowiązany jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 113 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574).

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
– posiadać stopień naukowy dr/ dr hab. nauk społecznych;
– posiadać dorobek dydaktyczny i zainteresowania naukowe odpowiadające studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ekonomia;
– posiadać doświadczenie dydaktyczne w obszarze nauk społecznych,
– posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
– posiadać biegłą znajomości języka polskiego i dobrą znajomość jednego języka nowożytnego języka angielskiego / niemieckiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
– wniosek / podanie o zatrudnienie;
– oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574),
– skrócony życiorys oraz kwestionariusz osobowy,
– potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego doktora/ doktora habilitowanego nauk społecznych
– informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
– wykaz publikacji z ostatnich 2 lat,
– oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć w języku angielskim, wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne.

Miejsce i termin składania dokumentów:
– osobiście w siedzibie Powiślańskiej Szkoły Wyższej, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, Kwestura z dopiskiem Adiunkt
– listownie na adres: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem Adiunkt
– E-mailem na adres: kadry1@powislanska.edu.pl

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji.
Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej
rekrutacji.
Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie.
Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych
rekrutacji.

Załączniki