Prorektor

Rektorat
Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 8000,00 zł brutto
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

prowadzi rekrutację na stanowisko

 

Prorektor ds. programowych i kształcenia Powiślańskiej Szkoły Wyższej
 

1. Wymagania niezbędne:

a.       wykształcenie wyższe (tytuł dr będzie dodatkowym atutem), ukończenie studiów                  na kierunku: administracja / zarządzanie i/lub medycyna / nauki o zdrowiu,

b.      znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i innych aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa wyższego / niepublicznych uczelni,

c.       doświadczenie na stanowisku kierowniczym w szkolnictwie wyższym min. 5 lat,

d.      znajomość obszaru nauk medycznych / nauk o zdrowiu, w tym doświadczenie                    we współpracy z jednostkami systemu ochrony zdrowia,

e.       referencje od min. 2 pracodawców, w tym jednego ze szkolnictwa wyższego,

f.       znajomość języków obcych (min. języka angielskiego)

g.      prawo jazdy kat. B.

 

 

 2. Wymagania dodatkowe:

a.       wyjątkowe zdolności organizacyjne,

b.      dokładność,

c.       myślenie perspektywicznie,

d.      kreatywność,

e.       samodzielność,

f.       umiejętność podejmowania ważnych i trudnych decyzji,

g.      cechy przywódcze,

h.      umiejętność wzbudzania autorytetu,

i.        umiejętność motywowania,

j.        wysoko rozwinięte cechy komunikacyjne,

k.      zdolności negocjacyjne.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do zakresu kompetencji Prorektora ds. programowych  i kształcenia należą wszystkie sprawy zlecane przez Rektora, wypracowane w wyniku posiedzeń Senatu Uczelni oraz wynikające z aktów wewnętrznych oraz działalności Uczelni.

 

Ponadto do zakresu kompetencji Prorektora ds. programowych  i kształcenia wchodzi:

a) w zakresie programu

1) dbałość o poziom, rozwój i prawidłową realizację działalności naukowej Uczelni,

2) planowanie, organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją działalności naukowej
w Uczelni,

3) koordynacja działań w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej,

4) podejmowanie działań sprzyjających jakości wykonywanych prac naukowych i rozwojowi indywidualnych karier pracowników badawczo-dydaktycznych,

5) nadzór nad opracowaniem wniosków do NCN, NAWA, NCBiR oraz innych instytucji
o środki finansowe na badania naukowe,

6) organizowanie współpracy między jednostkami Uczelni w zakresie prowadzonej działalności naukowej,

7) inicjowanie i koordynowanie współpracy naukowej Uczelni z jednostkami krajowymi
i zagranicznymi, w tym nadzór nad pracą Instytutu Naukowo-Rozwojowego PSW,

8) nadzór nad prawidłowością przygotowywania planów i sprawozdań z zakresu badań naukowych,

9) udział w spotkaniach i pracach komisji/zespołów/organów zajmujących się problematyką badań naukowych oraz innowacyjnością, w tym inicjowanie współpracy Uczelni w tym zakresie

10) udział w promocji i kreowaniu pozytywnego wizerunku działalności naukowej Uczelni,
w tym:

− promocja i wdrażanie przedsiębiorczości akademickiej wynikającej z działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni,

11) udział w organizacji wydarzeń ogólnouczelnianych i wydziałowych oraz innych współorganizowanych z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

12) nadzór merytoryczny nad działalnością jednostek organizacyjnych Uczelni: Biblioteki, Wydawnictwa, Instytutu Naukowo-Rozwojowego, działu nauki i kształcenia,

13) nadzór nad ochroną własności intelektualnej oraz wprowadzaniem do praktyki klinicznej i biznesowej opracowanych w uczelni nowych technologii  (patenty),

14) pełnienie funkcji Doradcy ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni z realizacją obowiązków w obszarze:

a) propagowania właściwych postaw etyczno-moralnych,

                        b) udzielania pracownikom Uczelni pomocy w rozwiązywaniu problemów
i wątpliwości natury etycznej i wspierania ich w przestrzeganiu zasad etyki o charakterze powszechnym oraz szczególnym, w tym określonych obowiązującym w Uczelni Kodeksem Etyki Pracowników Uczelni.

 

b) w zakresie kształcenia (studia I i II stopnia / jednolite)

1) monitorowanie i nadzorowanie realizacji kształcenia praktycznego / klinicznego
w podmiotach leczniczych, innych, pozostałych jednostkach / instytucjach, stanowiących bazę kształcenia praktycznego / klinicznego Uczelni,

2) współpraca z dyrektorami jednostek dla których PSW pełni funkcję podmiotu tworzącego oraz innych podmiotów, w których posadowione są jednostki Uczelni,

3) koordynowanie współpracy pomiędzy Uczelnią a jednostkami systemu ochrony zdrowia
w celu rozwoju działalności podstawowej w zakresie wspólnej działalności – edukacyjnej / społecznej,

4) koordynowanie współprac kadry badawczo-dydaktycznej Uczelni z dyrektorami podmiotów leczniczych,

5) nadzorowanie przedsięwzięć własnych z zakresu edukacji zdrowotnej, wydarzeń i kampanii prozdrowotnych,

6) nadzór merytoryczny nad działalnością Powiślańskiego Centrum Symulacji Medycznych,

7) udział w spotkaniach i pracach komisji/zespołów/organów zajmujących się problematyką kształcenia praktycznego / klinicznego studentów kierunków medycznych / nauk o zdrowiu itd.,

8) udział w promocji i kreowaniu pozytywnego wizerunku kształcenia praktycznego / klinicznego Uczelni,

9) udział w organizacji wydarzeń ogólnouczelnianych i wydziałowych oraz innych współorganizowanych z i przez otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni,

10) weryfikacja i ocena zgodności planów nauczania ze standardami, programami kształcenia oraz uchwałami Senatu PSW, nadzór nad sprawami związanymi z przygotowaniem i realizacją programów kształcenia,

11) udział w procesie wdrażania nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym (nowe kierunki studiów, kształcenie interdyscyplinarne, poszerzenie oferty dydaktycznej, e-learning, opracowanie oferty edukacyjnej dla cudzoziemców, kształcenie w językach obcych),

12) realizacja i koordynacja procesu oceny jakości kształcenia i przygotowania do procesu akredytacji oraz systemem ECTS,

13) nadzór nad realizacją zadań przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia w zakresie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia PSW,

14) nadzór merytoryczny nad systemem antyplagiatowym,

15) udział w spotkaniach i pracach komisji/zespołów/organów zajmujących się problematyką kształcenia w uczelniach,

 

c) w zakresie kształcenia podyplomowego

1) nadzór i koordynacja procesu rekrutacji na studia podyplomowe,

2) nadzór i koordynacja spraw związanych z kształceniem podyplomowym oraz ustawicznym w PSW (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne, kursy specjalizacyjne
 i doskonalące, językowe, Uniwersytet Pierwszego Wieku, Uniwersytet Licealisty itp.),

3) rozwijanie form kształcenia podyplomowego i ustawicznego w Uczelni, odpowiednio do możliwości PSW i zapotrzebowania społecznego,

4) koordynowanie procesu doskonalenia dydaktyki podyplomowej, w tym stymulacja innowacyjności kształcenia,

5) nadzór nad procesem oceny jakości kształcenia i przygotowania do procesu akredytacji,

6) współpraca z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia w zakresie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia podyplomowego w PSW,

7) nawiązywanie i realizacja współpracy w zakresie kształcenia z podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne oraz instytucjami, organami itd. związanymi z kształceniem podyplomowym,

8) udział w spotkaniach i pracach komisji/zespołów/organów zajmujących się zagadnieniami kształcenia podyplomowego i ustawicznego,

9) inicjacja  powstania i nadzór nad funkcjonowaniem Stowarzyszenia Absolwentów Powiślańskiej,

 

 Ponadto Prorektor ds. programowych  i kształcenia zobowiązany jest w szczególności:

Reprezentować Uczelnię na zewnątrz, w zakresie ogólnym zastępować Rektora na podstawie pełnomocnictwa,
Przestrzegać dyscypliny pracy, racjonalnego wykorzystania czasu pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, a także przepisów przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Organizować pracę podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez podległych pracowników wysokiej jakości pracy.
Nadzorować i kontrolować przeprowadzanie przez Kanclerza okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgodnie z obowiązującą w PSW procedurą.
Przeciwdziałać mobbingowi oraz kształtować i przestrzegać zasady współżycia społecznego.
Dbać o wizerunek Powiślańskiej Szkoły Wyższej.
 

 

Wymagane dokumenty:

·         CV,

·         kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

·         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

·         kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres:kadry@psw.kwidzyn.edu.pldo dnia 31stycznia 2023 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.