1 stanowisko adiunkt

Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Miejsce: Kwidzyn, Gdańsk, Toruń, koscierzyna
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 3010 zł brutto
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

   Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu PSW  za zgodą JM Rektora PSW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunku Pielęgniarstwo. Do  konkursu  mogą  przystąpić  osoby  posiadające  stopień  naukowy doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu, posiadające  dorobek  naukowy. Dodatkowo  od  kandydata wymagana  jest  dokumentacja  potwierdzająca  doświadczenie 
w  pracy  naukowej  oraz dydaktycznej.

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574).

 

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

–   posiadać stopień naukowy dr  nauk medycznych, nauk o zdrowiu;

–   posiadać dorobek dydaktyczny i zainteresowania naukowe odpowiadające studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo;

–   posiadać doświadczenie dydaktyczne w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

–   możliwość zaliczenia do minimum kadrowego studiów I i II stopnia kierunku pielęgniarstwo,

–   posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;

–   posiadać biegłą znajomości języka polskiego i dobrą znajomość jednego języka nowożytnego języka angielskiego / niemieckiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

–       wniosek / podanie o zatrudnienie;

–       oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574),

–       skrócony życiorys oraz kwestionariusz osobowy,

–       potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk medycznych , nauk o zdrowiu

–       informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,

–       wykaz publikacji z ostatnich 2 lat,

–       oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć w języku angielskim,  wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2,

–       oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  zaliczenie  do  minimum   kadrowego
w podstawowym miejscu pracy na kierunku pielęgniarstwo.

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Miejsce i termin składania dokumentów:

–       osobiście w siedzibie Powiślańskiej Szkoły Wyższej, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, sekretariat Rektora z dopiskiem Konkurs – Adiunkt

–       listownie na adres: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn,
z dopiskiem Konkurs – Asystent

–       E-mailem na adres: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl

 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji. 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie. 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Załączniki