Dziekan

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko Dziekana Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku.  

 

Oczekiwania: 

 − stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,   

− wskazane jest doświadczenie praktyczne związane z zarządzaniem zespołami,  

− znajomość unormowań z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, 

− wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć. 

Zakres realizowanych zadań : 

− Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz realizowanie działalności naukowej; 

− Zapewnianie prawidłowej organizacji procesu kształcenia , w szczególności w zakresie:  

▪ obsady zajęć dydaktycznych,  

▪ tworzenia propozycji specjalistycznych pracowni dedykowanych oraz oprogramowania wykorzystywanego do zajęć  

▪ współpraca z Kierownikiem Biblioteki w zakresie poszerzania księgozbioru;  

− Koordynacja procesu ewaluacji jakości kształcenia,  

− Współpraca z jednostkami administracji Uczelni w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. 

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej 

 − podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB 

− życiorys, − kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,  

− wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych, 

 − informacja o doświadczeniu zawodowym,  

− oświadczenie kandydatki/kandydata, że:  

▪ nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;  

▪ ma pełną zdolność do czynności prawnych;  

▪ korzysta w pełni z praw publicznych;  

▪ nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: praca@wsaib.pl  

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@wsaib.pl