Asystent – dydaktyczny

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  • Miejsce: Legnica
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA (1 ETAT)

NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA

            INSTYTUCJA: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

            MIASTO: Legnica

            STANOWISKO: Asystent – 1 etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: przynajmniej jedna z dyscyplin: nauki prawne; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości

DATA OGŁOSZENIA: 19 września 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 19 października 2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości

OPIS:

            Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych – prowadzenie zajęć dydaktycznych z Dziedziny nauk społecznych (nauki o polityce i administracji; nauki prawne; nauki o zarządzaniu i jakości), na kierunkach: Prawo, Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Wymagane kwalifikacje:

–      tytuł zawodowy magistra,

–      doświadczenie w szkolnictwie wyższym w pracy dydaktycznej w zakresie nauk o polityce i administracji,

–      doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym, w tym stanowisku kierowniczym.

 

Wymagane dokumenty:

–        podanie do JM Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

–        życiorys zawodowy (CV),

–        syntetyczny opis osiągnięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych,

–        inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy lub kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym,

–        odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra,

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        oświadczenie o niekaralności,

–        kopie świadectw pracy.

 

Dokumenty należy przesłać (z dopiskiem „konkurs-asystent”) na adres: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych bud. A 
pok. 334, do dnia 19.10.2022 r.

 

Uczelnia nie zwraca złożonych dokumentów.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Po rozpatrzeniu dokumentów Komisja Konkursowa może zaprosić kandydatów spełniających warunki konkursu na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, informując ich o terminie i miejscu rozmowy.

Oferty, które nie spełniają warunków określonych w konkursie zostaną odrzucone.

Oferty, które zostaną odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.10.2022 r.

 

UWAGA!

Nauczycielem akademickim może być osoba, która spełnia wymogi art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych, którym jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Oferty bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie  z  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej  RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, zwana dalej Collegium Witelona..
2. W Collegium Witelona wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 lub  e-mailowo: IOD@collegiumwitelona.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy (tj. pkt. 1-6 Kwestionariusza osobowego) oraz ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce (tj. oświadczenie o niekaralności) jest obowiązkowe,  pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora, a także mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom prowadzącym postępowania na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 2 miesięcy, licząc od dnia rozstrzygnięciu konkursu lub do wcześniejszego odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
12. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 

Legnica, 19.09.2022 r.                                                                              Dziekan

                                                                         Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych