dydaktyczne / instruktor

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA (1 ETAT)

NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

            INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

            MIASTO: Legnica

            STANOWISKO: instruktor – 1 etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo, literaturoznawstwo – dziedzina nauk humanistycznych

DATA OGŁOSZENIA: 21 września 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 21 października 2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: instruktor, filologia – język angielski

 

OPIS:

Zakład kształcenia Językowego i Certyfikacji – do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego w różnych środowiskach zawodowych.

 

Wymagane kwalifikacje:

–        dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia,

–        przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego w szkolnictwie wyższym,

–        gotowość kandydata do nauczania języka angielskiego w różnych środowiskach zawodowych,

–        doświadczenie dydaktyczne.

Wymagane dokumenty:

–      podanie do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

–      życiorys zawodowy (CV),

–      syntetyczny opis osiągnięć zawodowych oraz dydaktycznych,

–      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata,

–      odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

–      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–      oświadczenie o niekaralności,

–      kopie świadectw pracy,

–      oświadczenie, że PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

Dokumenty należy przesłać (z dopiskiem „konkurs”) na adres: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, bud. A pok. 334, do dnia 21 października 2021 r.  

Uczelnia nie zwraca złożonych dokumentów.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa Wydziału Nauk Społecznych i  Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Po rozpatrzeniu dokumentów Komisja Konkursowa może zaprosić kandydatów spełniających warunki konkursu na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, informując ich o terminie i miejscu rozmowy.

Oferty, które nie spełniają warunków określonych w konkursie zostaną odrzucone.

Oferty, które zostaną odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 października 2021 r.

 

UWAGA!

Nauczycielem akademickim może być osoba, która spełnia wymogi art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie  z  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej  RODO) informuje się, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a,  59-220 Legnica, zwana dalej PWSZ im. Witelona w Legnicy.

2.       W PWSZ im. Witelona w Legnicy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 lub  e-mailowo: IOD@pwsz.legnica.edu.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu.

4.       Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.       Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy (tj. pkt. 1-6 Kwestionariusza osobowego) oraz ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce (tj. oświadczenie o niekaralności) jest obowiązkowe,  pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora, a także mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom prowadzącym postępowania na podstawie przepisów prawa.

7.       Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 2 miesięcy, licząc od dnia rozstrzygnięciu konkursu lub do wcześniejszego odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8.       Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9.       W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

10.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

12.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Legnica, 21.09.2021 r.                                                                              Dziekan

                                                                         Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na makari@pwsz.legnica.edu.pl