dydaktyczne / wykładowca

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

KONKURS NA STANOWISKO WYKŁADOWCY (3/4 ETATU)

NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

            INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

            MIASTO: Legnica

            STANOWISKO: dydaktyczne / wykładowca – 3/4 etatu

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

DATA OGŁOSZENIA: 22 grudnia 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 21 stycznia 2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: nauki społeczne

OPIS:

            Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych – prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziedziny nauk społecznych (nauki o zarzadzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie), na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo, Administracja.

Wymagane kwalifikacje:

–      stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, a w szczególności nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie,

–      dorobek naukowy z dziedziny nauk społecznych.

 

Preferowane wymagania dodatkowe:

–      bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym doświadczenie dydaktyczne.

 

Wymagane dokumenty:

–        podanie do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

–        życiorys zawodowy (CV),

–        syntetyczny opis osiągnięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych,

–        inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy lub kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym,

–        odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        oświadczenie o niekaralności,

–        kopie świadectw pracy.

 

Dokumenty należy przesłać (z dopiskiem „konkurs-wykładowca”) na adres: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych bud. A
pok. 334, do dnia 21.01.2022 r.

 

Uczelnia nie zwraca złożonych dokumentów.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Po rozpatrzeniu dokumentów Komisja Konkursowa może zaprosić kandydatów spełniających warunki konkursu na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, informując ich o terminie i miejscu rozmowy.

Oferty, które nie spełniają warunków określonych w konkursie zostaną odrzucone.

Oferty, które zostaną odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.01.2022 r.

 

UWAGA!

Nauczycielem akademickim może być osoba, która spełnia wymogi art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie  z  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej  RODO) informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a,  59-220 Legnica, zwana dalej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
W PWSZ im. Witelona w Legnicy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 lub  e-mailowo: IOD@pwsz.legnica.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy (tj. pkt. 1-6 Kwestionariusza osobowego) oraz ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce (tj. oświadczenie o niekaralności) jest obowiązkowe,  pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora, a także mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom prowadzącym postępowania na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 2 miesięcy, licząc od dnia rozstrzygnięciu konkursu lub do wcześniejszego odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Legnica, 22.12.2021 r.                                                                              Dziekan

                                                                         Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na chajeckanarajewskaj@pwsz.legnica.edu.pl