profesor uczelni

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

KONKURS NA STANOWISKO PROFESOR UCZELNI (1 ETAT)

NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

            INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

            MIASTO: Legnica

            STANOWISKO: dydaktyczne/profesor uczelni – 1 etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika

DATA OGŁOSZENIA: 24 czerwca 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 26 lipca 2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: nauki społeczne

OPIS:

            Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych – prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziedziny nauk społecznych (pedagogika), na kierunkach: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

 

Wymagane kwalifikacje:

–      stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika,

–      dorobek naukowy z dziedziny nauk społecznych.

 

Preferowane wymagania dodatkowe:

–      doświadczenie w szkolnictwie wyższym w pracy dydaktycznej w zakresie pedagogiki.

 

Wymagane dokumenty:

–        podanie do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

–        życiorys zawodowy (CV),

–        syntetyczny opis osiągnięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych,

–        inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy lub kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym,

–        odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego,

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        oświadczenie o niekaralności,

–        kopie świadectw pracy.

 

 

Dokumenty należy przesłać (z dopiskiem „konkurs-profesor uczelni”) na adres: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych bud. A
pok. 334, do dnia 26.07.2021 r.

 

Uczelnia nie zwraca złożonych dokumentów.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Po rozpatrzeniu dokumentów Komisja Konkursowa może zaprosić kandydatów spełniających warunki konkursu na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, informując ich o terminie i miejscu rozmowy.

Oferty, które nie spełniają warunków określonych w konkursie zostaną odrzucone.

Oferty, które zostaną odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 02.08.2021 r.

 

UWAGA!

Nauczycielem akademickim może być osoba, która spełnia wymogi art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Oferty bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą brane pod uwagę.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie  z  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje się, że:

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, zwana dalej PWSZ im. Witelona;

2.       w PWSZ wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 albo e-mailowo: IOD@pwsz.legnica.edu.pl;

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu;

podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5.       podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy (tj. pkt. 1-6 Kwestionariusza osobowego) oraz ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce (tj. oświadczenie o niekaralności) jest obowiązkowe,  pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie;

6.       Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

7.       Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 2 miesięcy, licząc od dnia rozstrzygnięciu konkursu lub do wcześniejszego odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8.       Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)       prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym żądania wydania ich kopii;

2)       prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

3)       prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

4)       prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

5)       prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych do innego administratora;

6)       prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora;

7)        w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

11.    podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Legnica, 23.06.2021 r.                                                                               Dziekan

                                                                         Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na chajeckanarajewskaj@pwsz.legnica.edu.pl