Lektor

Studium Języków Obcych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierownik
Studium Języków Obcych
działając na podstawie upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ogłasza
KONKURS
na dwa stanowiska lektora języka angielskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kandydaci na stanowisko lektora powinni:
– posiadać tytuł magistra filologii angielskiej,
– posiadać co najmniej pięć lat doświadczenia dydaktycznego w pracy z młodzieżą,
– mieć udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka biznesu na wszystkich poziomach zaawansowania,
– mieć doświadczenie w sporządzaniu tłumaczeń pisemnych i prowadzeniu tłumaczeń ustnych w zakresie języka ekonomicznego,
– władać językiem polskim jako językiem ojczystym lub na poziomie języka ojczystego.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
– podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
– życiorys,
– kwestionariusz osobowy (http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/8573/dokumenty_osobowe.html),
– odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych,
– dokumenty potwierdzające doświadczenie dydaktyczne w pracy z młodzieżą,
– ocenę pracy dydaktycznej potwierdzoną przez przełożonych,
– oświadczenie o:
• spełnieniu wymagań określonych w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
• wyborze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Drukarska 24a, 53-312 Wrocław, pokój 1 tel. 71 3680441).
Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 czerwca 2019 roku (w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje dzień dostarczenia przesyłki). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 czerwca 2019.