Lektor

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Studium Języków Obcych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późń zm.), mieć ukończone studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej (wraz z przygotowaniem pedagogicznym); otrzymać pozytywny wynik z hospitacji zajęć lub lekcji pokazowej w SJO AGH, złożyć pisemną deklarację o gotowości do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, złożyć pisemną deklarację o gotowości do prowadzenia zajęć z języka specjalistycznego technicznego; być zaangażowany w pracę dydaktyczną i gotowy do aktywnych w działań na rzecz zespołu językowego, jednostki (SJO) i uczelni (AGH).
Kandydat musi we wskazanym terminie złożyć dokumenty niezbędne do przystąpienia do konkursu i przedstawione w komunikacie.