Lektor stanowisko dydaktyczne

https://aszwoj.bip.gov.pl/aktualne-oferty/784005_otwarty-konkurs.html
Akademia Sztuki Wojennej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • Autoreferat przedstawiający przebieg pracy zawodowej, doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć w formie zdalnej.
 • Zaświadczenie o prowadzeniu zajęć z języka angielskiego na wyższej uczelni
 • Odpis dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie (studia drugiego stopnia) w zakresie filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym w wymiarze rocznym określonym w Regulaminie pracy
 • Udział w opracowaniu programów kształcenia oraz materiałów dydaktycznych
 • Przygotowanie i prowadzenie testów kwalifikacyjnych, egzaminów, zaliczeń oraz sprawdzianów wiedzy wynikających z programu nauczania
 • Udział w planowanych naradach i odprawach studyjnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 • Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
 • Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.

Załączniki