Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4100 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Lektor języka angielskiego

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra
 • Potwierdzone kompetencje pedagogiczne

Mile widziane

 • Predyspozycje do pracy dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • Rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla stanowiska lektora,
 • Terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów
 • Przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych
 • Opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • Doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się (z uwzględnieniem uwag pohospitacyjnych i opinii wyrażonych w ankietach studenckich
 • Przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze ustalonym przez bezpośredniego przełożonego, jednak nie mniejszym niż 2 godziny dydaktyczne tygodniowo
 • Dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się
 • Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych
 • Przygotowanie studentów do udziału w konkursach, imprezach kulturalnych i sportowych
 • Przygotowanie opisów przedmiotów (sylabusów)
 • Upowszechnianie wyników działalności dydaktycznej w postaci podręczników, skryptów i innych materiałów dydaktycznych
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych Uczelni
 • Inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji oraz poprawie jakości kształcenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie adresowane do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku lektora.
 • Życiorys lub kwestionariusz osobowy.
 • Oświadczenie kandydata stwierdzające, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Kserokopie/skany odpowiednich dyplomów i certyfikatów
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 roku, poz. 926, z późń. zm.).