Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Języków Obcych
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • • posiadanie tytułu zawodowego (studia drugiego stopnia) w dziedzinie nauk humanistycznych;
 • • ukończone studia na kierunku filologia, w zakresie filologia angielska;
 • • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych;

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art.115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. par. 17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • •podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego
 • •życiorys (CV);
 • •kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • •skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje;
 • •oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • •oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • •oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,
 • •oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • •oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • •oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski będzie podstawowym miejscem pracy.

Załączniki