Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • polonistyka

Opis stanowiska

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Miasto: Łódź
Stanowisko: 2 lektorów
Dyscyplina: język polski

Nasze wymagania

 • mieć wyższe wykształcenie filologiczne
 • wykazać się znajomością funkcjonalnej gramatyki języka polskiego
 • znać cele, treści i zawartość programową poszczególnych poziomów biegłości językowej (A1-C2) oraz system certyfikacji znajomości polszczyzny
 • posiadać wiedzę na temat dostępnych na rynku wydawniczym materiałów dydaktycznych i ich wykorzystania w grupach na różnym poziomie językowym
 • doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego w wymiarze min. 300 godzin lekcyjnych)
 • Kandydat powinien posiadać dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra w zakresie filologii polskiej, neofilologii.
 • Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych z cudzoziemcami kandydat powinien posiadać udokumentowane, doświadczenie zawodowe obejmujące co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego w wymiarze min. 300 godzin lekcyjnych.
 • Kandydat powinien cechować się kreatywnością, sumiennością i obowiązkowością. Oczekiwana jest także dobra znajomość co najmniej jednego z języków nowożytnych oraz praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie w zakresie programów Word, Teams i PowerPoint. Dodatkowymi atutami kandydata będą rozwinięte kompetencje interkulturowe, publikacje naukowe, doświadczenia konferencyjne i/lub osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć z języka polskiego ogólnego oraz specjalistycznego (w zależności od profilu grupy)
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • przygotowanie materiałów ewaluacyjnych, w tym egzaminów językowych
 • dbanie o samorozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych na rzecz Studium i Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: • kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera) • życiorys (CV), • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, • informacja dotycząca znajomości języków obcych • zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego w wymaganym wymiarze • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”. Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.02.2023r. (UŁ nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie konkursowe.)