Lektor stanowisko dydaktyczne

aleksandra.kocik@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Studium Języków Obcych
Miasto: Łódź
Stanowisko: 2 etaty lektora języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych
Dziedzina: językoznawstwo
Data ogłoszenia: 06.05.2024
Termin składania ofert do: 04.06.2024
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: konkurs na zatrudnienie lektora języka angielskiego na umowę o pracę na czas określony od dnia 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025
Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: sjoul@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: język angielski, lektor

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska i uzyskany tytuł magistra,
 • udokumentowany staż dydaktyczny i doświadczenie w pracy lektora ze studentami uczelni wyższych i/lub doświadczenie w nauczaniu młodzieży i osób dorosłych na poziomie co najmniej B1 (w tym praktyki zawodowe w toku studiów),
 • doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów nauczania języka angielskiego zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki,
 • potwierdzona znajomość drugiego języka obcego na poziomie przynajmniej B1,
 • znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Excel,
 • doświadczenie w nauczaniu na odległość i/lub znajomość pracy na platformie MS Teams, Zoom, Clickmeeting, itp.,
 • udokumentowane autorskie materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb nauczania języka specjalistycznego na poszczególnych kierunkach studiów, w tym materiały przygotowane na e-learningowe platformy edukacyjne, szczególnie na platformie Moodle,
 • udokumentowane stałe podnoszenie kwalifikacji, szczególnie w zakresie metod i informatycznych technik nauczania (w tym ukończony blok dydaktyczny i działalność naukowa w trakcie studiów),
 • dyspozycyjność - praca od poniedziałku do piątku ze studentami studiów stacjonarnych oraz od piątku do niedzieli ze studentami studiów niestacjonarnych, zarówno w trybie zdalnym jak i w budynkach wydziałów
 • potwierdzona umiejętność tłumaczenia tekstów i nauczania języka specjalistycznego
 • umiejętność tłumaczeń konsekutywnych
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów
 • wzorowa opinia z ostatniego miejsca pracy (ostatnie dwa lata) i/lub ocena wystawiona przez opiekuna praktyk
 • deklaracja o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do UŁ.
 • W przypadku osób niebędących obywatelami Polski wymagane jest posiadanie pozwolenia na pracę na terenie naszego kraju oraz potwierdzona znajomość języka polskiego na poziomie minimum A2 zgodnie z ESOKJ.

Zakres obowiązków

 • Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.
 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742); przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
 • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • praca w organach kolegialnych Uczelni; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • informacja o działalności i przebiegu pracy dydaktycznej oraz udokumentowany wykaz dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych
 • informacja dotycząca udziału w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach dokształcających
 • opinia o działalności dydaktycznej z dotychczasowego miejsca pracy za okres ostatnich dwóch lat (dotyczy osób spoza uczelni). Opinia ta jest poufna i powinna być przesłana na adres sjoul@uni.lodz.pl przez opiniodawcę.