Lektor stanowisko dydaktyczne

Centrum Języków Obcych
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na dwa stanowiska lektora języka angielskiego w Centrum Języków Obcych

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego magistra w dyscyplinie filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego lub w przypadku native speakera tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk humanistycznych i uprawnienia do nauczania języka angielskiego
 • doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej
 • doświadczenie w nauczaniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz w nauczaniu języków specjalistycznych.

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych, związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną jednostki
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim i polskim
 • aktywny udział w życiu akademickim

Oferujemy

 • Praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742),
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742),

Załączniki