Lektor stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka polskiego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym

Konkurs numer 62.2024.SJPiK.IFP.WF.MR z dnia 14.05.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny
Stanowisko: lektor języka polskiego
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 13.06.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: na czas nieokreślony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.
 • Znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z cudzoziemcami).
 • Posiadanie tytułu magistra filologii polskiej.
 • Udokumentowane przygotowanie zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego – ukończona specjalność glottodydaktyczna na studiach magisterskich lub podyplomowe studia nauczania języka polskiego jako obcego.
 • 5. Udokumentowane w życiorysie zawodowym minimum pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej, tj. prowadzenie lektoratu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców (minimum 540 godzin w każdym roku) w grupach wielonarodowych i wielojęzycznych o różnym poziomie zaawansowania.
 • 6. Minimum dwuletnie doświadczenie w nauczaniu kandydatów na lektorów (np. na specjalności glottodydaktycznej lub studiach podyplomowych) oraz/lub prowadzenie warsztatów dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.
 • 7. Udokumentowana współpraca międzynarodowa (np. w projekcie edukacyjnym), mająca na celu popularyzację nauki języka polskiego poza granicami kraju.
 • 8. Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym; znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z cudzoziemcami).

Mile widziane

 • Posiadanie uprawnień egzaminatora języka polskiego jako obcego.
 • Minimum pięcioletni udział w pracach związanych z egzaminami certyfikowanymi z języka polskiego jako obcego.
 • Umiejętność samodzielnego układania programu językowo-kulturowego oraz przygotowywania różnych typów tekstów.
 • Autorstwo/współautorstwo skryptów lub innych materiałów dydaktycznych.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lektoratów on-line oraz w przygotowywaniu materiałów lekcyjnych uwzględniających specyfikę nauczania zdalnego.
 • Umiejętność posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii pomocnych w nauczaniu (tablicy multimedialnej, platform edukacyjnych).
 • Umiejętności organizacyjne.

Zakres obowiązków

 • Kształcenie studentów cudzoziemców w zakresie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej.
 • Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Szkoły.
 • Podnoszenie swoich kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra wraz z suplementem (w przypadku ukończenia studiów podyplomowych – świadectwo ich ukończenia).
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 • Wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata.
 • Program zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu: lektorat języka polskiego na poziomie A1.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości „lektor.62.SJPiK.IFP.WF.MR”.