Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Konkurs numer 63.2024.SPNJO.MR z dnia 14.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Stanowisko: lektor języka hiszpańskiego
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 14.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.07.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Stopień zawodowy magistra filologii hiszpańskiej.
 • Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w szkole średniej lub uczelni wyższej.
 • Umiejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi w nauczaniu języka obcego.
 • Zaangażowanie i predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Dyspozycyjność.
 • Zdolności interpersonalne i organizacyjne.

Zakres obowiązków

 • W obszarze dydaktycznym:
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie lektoratu języka hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2+).
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem lektoratu.
 • W obszarze organizacyjnym:
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne jednostki i Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Uczestnictwo w zebraniach pracowników.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra filologii hiszpańskiej, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór poniżej, w związku z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „lektor j. hiszpańskiego.63.SPNJO.MR”.