Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Konkurs numer 65.2024.ZLJA.SPNJO.AH z dnia 16.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Stanowisko: lektor języka angielskiego
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne
Liczba etatów: 2
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 15.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej.
 • Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w szkole średniej lub uczelni wyższej.
 • Umiejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi w nauczaniu języka obcego.
 • Zaangażowanie i predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Dyspozycyjność.
 • Zdolności interpersonalne i organizacyjne.

Zakres obowiązków

 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie lektoratu języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2+). 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem lektoratu.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Zaangażowanie w prace organizacyjne jednostki i Uniwersytetu Wrocławskiego. 2. Uczestnictwo z zebraniach pracowników.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „lektor j. angielskiego.65.SPNJO.AH”.