Lektor stanowisko dydaktyczne

brk@ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku lektora języka hiszpańskiego w Centrum Języków Obcych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu lektoratu języka hiszpańskiego, opracowywaniem – w zakresie niezbędnym dla procesu dydaktycznego – materiałów dydaktycznych do zajęć przewidzianych w planie studiów i programie nauczania; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz słownictwa specjalistycznego w ramach procesu dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu; innymi obowiązkami dydaktycznymi
i organizacyjnymi powierzanymi przez kierownika CJO lub Rektora, w tym organizowaniem dni językowych, festiwali języków obcych, szkoleń itd.

Nasze wymagania

 • • posiadają co najmniej dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra filologii hiszpańskiej oraz udokumentowane kwalifikacje do nauczania języka hiszpańskiego, • posiadają znajomością języka hiszpańskiego dla celów biznesowych, • posiadają co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej lub szkoleniowej, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

 • • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania, • dodatkowym atutem będzie przygotowanie do pracy dydaktycznej (studia pedagogiczne, szkolenia, kursy, warsztaty), • dodatkowym atutem będzie umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych, • dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw funkcjonowania wybranych obszarów gospodarki (ekonomii, zarządzania, finansów i ubezpieczeń, informatyki), • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy organizacyjnej, • w przypadku obcokrajowców wymagane jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku lektora języka hiszpańskiego w Centrum Języków Obcych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu lektoratu języka hiszpańskiego, opracowywaniem – w zakresie niezbędnym dla procesu dydaktycznego – materiałów dydaktycznych do zajęć przewidzianych w planie studiów i programie nauczania; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz słownictwa specjalistycznego w ramach procesu dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu; innymi obowiązkami dydaktycznymi i organizacyjnymi powierzanymi przez kierownika CJO lub Rektora, w tym organizowaniem dni językowych, festiwali języków obcych, szkoleń itd.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 08/2024/LEK/HISZ/CJO” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.