Lektor inne stanowisko

Centrum Języków Obcych
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii lub lingwistyki stosowanej
 • mieć predyspozycje do pracy dydaktycznej potwierdzone opinią
 • mieć udokumentowany staż pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole wyższej
 • wykazywać się znajomością metodyki nauczania języka angielskiego, w tym umiejętnością przygotowania dokumentów dydaktycznych takich jak testy, egzaminy, programy, itp.
 • wykazywać się umiejętnością prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego, specjalistycznego oraz akademickiego
 • mieć doświadczenie w tłumaczeniu tekstów, w tym również branżowych
 • udokumentować podnoszenie kwalifikacji nauczyciela akademickiego przydatnych do pracy w CJO PRz
 • wykazywać się znajomością platformy Moodle, programu Microsoft Teams oraz technik multimedialnych w zakresie dydaktyki języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Centrum Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej, ul. Podkarpacka 1, 35-959 Rzeszów.