Lektor stanowisko dydaktyczne

The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • Miejsce: Warsaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5900,00 zł brutto
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

Obowiązki wynikające ze stanowiska nauczyciela akademickiego określone w § 19 ust. 1 Regulaminu Pracy Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza:
1) Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego, o którym mowa w §22, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
2) Inne prace związane z procesem dydaktycznym, w tym:
a) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych,
b) dyżury dydaktyczne,
c) przygotowanie wzorów opisów przedmiotów (sylabus),
d) terminowe sporządzanie dokumentacji USOS,
4. Obowiązki szczegółowe:
1) Wykonywanie tłumaczeń dokumentów na polecenie pracodawcy w wymiarze nieprzekraczającym 50 000 znaków miesięcznie z zakresu bieżącej działalności Uczelni

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz określone w Statucie Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, tj.: 1) posiada tytuł zawodowy magistra w zakresie języka angielskiego lub inny dokument poświadczający jego uzyskanie,
 • 2) posiada udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w dydaktyce języka angielskiego w szkole wyższej,
 • 3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • 4) korzysta z pełni praw publicznych;
 • 5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • 6) nie była karana karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat oraz karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;
 • 7) posiada znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym/biegłym (w przypadku osoby kandydującej, dla której język polski nie jest językiem ojczystym);
 • 8) posiada predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • 9) Posiada zdolności interpersonalne i organizacyjne.

Zakres obowiązków

 • 1) Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego, o którym mowa w §22, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 • 2) Inne prace związane z procesem dydaktycznym, w tym: a) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych, b) dyżury dydaktyczne,
 • c) przygotowanie wzorów opisów przedmiotów (sylabus),
 • d) terminowe sporządzanie dokumentacji USOS,
 • 1) Wykonywanie tłumaczeń dokumentów na polecenie pracodawcy w wymiarze nieprzekraczającym 50 000 znaków miesięcznie z zakresu bieżącej działalności Uczelni

Oferujemy

 • 1) umowę o pracę na pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Osoby kandydujące zobowiązane są złożyć następujące dokumenty: 1) zgłoszenie udziału w konkursie,
 • 2) kwestionariusz osobowy osoby kandydującej (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),
 • 3) CV,
 • 4) oryginał lub odpis dyplomu magistra w zakresie języka angielskiego lub dokumentu równoważnego z polskim tytułem zawodowym w tłumaczeniu przysięgłym,
 • 5) dokumentację poświadczającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w dydaktyce języka angielskiego w szkole wyższej,
 • 6) referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy,
 • 7) opis działalności dydaktycznej,
 • 8) oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 9) oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 113 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/),
 • 10) oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym w kwestii przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/).