Lektor stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko lektora

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien posiadać: tytuł magistra filologii angielskiej. Powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie natywnym. Oczekuje się, że kandydat będzie posiadał duże (potwierdzone) doświadczenie w prowadzeniu rozmaitych zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego. Kandydat powinien również posiadać potwierdzoną umiejętność tworzenia kursów praktycznej nauki języka angielskiego. Ponadto kandydat powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć z pisania i edycji tekstów. Mile widziane będzie doświadczenie kandydata w prowadzeniu zajęć z szeroko pojętej kultury i obyczajów krajów angielskiego obszaru językowego. Istotnym atutem kandydata byłaby również znajomość bieżących dyskusji publicystycznych i prasowych (w krajach anglojęzycznych) oraz (potwierdzona) praktyka w dziedzinie pisania tekstów dziennikarskich oraz tworzenia contentu na strony internetowe.
 • biegła znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy dydaktycznej obowiązki kandydata obejmują prowadzenie zlajęć z przedmiotów wchodzących w skład Praktycznej nauki języka angielskiego, a także kursów z pisania i zajęć dziennikarskich
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Zakładu, Instytutu i Wydziału,
 • włączanie się w edytorskie działania Instytutu Anglistyki i Wydziału Filologicznego w zakresie korekty tekstów anglojęzycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.);
 • odpis dyplomu doktorskiego lub postanowienie komisji o przyjęciu publicznej obrony doktoratu
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego podstawowym miejscem pracy dostępne na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: anglistyka@uni.lodz.pl