lektor języka angielskiego – 1 etat

Studium Języków Obcych
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

SIEDZIBA: Warszawa

STANOWISKO: lektor języka angielskiego         

WYMIAR ZATRUDNIENIA: etat – pełny wymiar czasu pracy (540 godzin),  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022 r.

LINK DO STRONY: http://bip.sgsp.edu.pl

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA:

 • prowadzenie lektoratów na wszystkich rodzajach studiów (studia stacjonarne
 • i niestacjonarne);
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych studium/uczelni;
 • realizacja zadań w ramach współpracy z instytucjami w Ukrainie;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi SGSP.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 • wykształcenie wyższe lingwistyczne (filologia angielska lub lingwistyka stosowana);
 • doświadczenie dydaktyczne (minimum 2 lata);
 • znajomość metodyki nauczania języka angielskiego;
 • komunikatywna znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność (praca w weekendy);
 • obsługa komputera i programów komputerowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie;
 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia kandydata (udokumentowany rozwój zawodowy: ukończenie kursów doskonalenia zawodowego, udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe);
 • potwierdzenie kwalifikacji nauczycielskich;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem
  o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zwartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy dydaktycznej w SGSP,
  jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wg wzoru określonego w załączniku;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych  dobrowolnie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy).

Dodatkowe informacje:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: do 23.09.2022 r.

Planowany termin zatrudnienia:  01.10.2022 r.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 31.08.2022 r. w Dziale Kadr SGSP do godz. 15.00 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa.

Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów na kopercie należy dopisać:

„LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Szkoła Główna Służby Pożarniczej nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kariera@sgsp.edu.pl