Lektor

Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu w Białymstoku
za zgodą JM Rektora i Rady Studium
ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego na czas nieokreślony od 1.03.2021

I. Warunki konkursu
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:
– tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej;
– doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami w szkole wyższej (co najmniej 5 lat;
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego specjalistycznego w zakresie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych i ekonomicznych;
– doświadczenie w obsłudze platform używanych w nauczaniu zdalnym;
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
II. Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie do Rektora;
– życiorys;
– kwestionariusz osobowy;
– dokument poświadczający uzyskanie stopnia naukowego magistra filologii angielskiej – oryginał do wglądu lub uwierzytelniona kopia;
– opis dorobku dydaktycznego i organizacyjnego;
– oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy.
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku (PDF w załączniku).
III.Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej na adres email SPNJO UwB spnjo@uwb.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie od 21.12.2020 do 21.01.2021 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wymaganych dokumentów). W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wymagać od kandydata przedstawienia oryginałów wybranych dokumentów w siedzibie SPNJO pod adresem 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B osobiście lub pocztą tradycyjną przed upływem terminu składania dokumentów.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2021.
V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
VI. Pracodawca nie zapewnia mieszkania.