adiunkt

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Dziedzina nauki: matematyka

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja:   Uniwersytet Łódzki

Miasto:         Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

                      na Wydziale Matematyki i Informatyki

                      w Katedrze Funkcji Rzeczywistych

                      w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:  matematyka

Data ogłoszenia:  19.07.2021 r.

Termin składania ofert:  10.09.2021 r.

Link do strony uczelni:  www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

                                          Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

       Pok. A 214

                                          Ul. Banacha 22

                                          90-238 Łódź

Słowa kluczowe:  konkurs na stanowisko adiunkta.

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta powinna:

• posiadać stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat;

• w ciągu ostatnich 5 lat przed rokiem złożeniem wniosku o zatrudnienie oraz w roku jego złożenia uzyskać osiągnięcia naukowe w dyscyplinie matematyka, tzn. spełnić jeden z następujących warunków:

 – uczestnictwo w realizacji międzynarodowego programu badawczego,

 – otrzymanie prestiżowego stypendium naukowego,

 – bycie autorem lub współautorem publikacji za min. 20 pkt z okresu do 2018 lub min. 40 pkt od 2019,

 – bycie kierownikiem, koordynatorem lub uczestnikiem projektu naukowego;

•  posiadać zainteresowania badawcze w dziedzinie funkcji rzeczywistych, teorii miary, topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki lub układów dynamicznych;

•  znać język angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku;

• posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć i uzyskaną wysoką ocenę prowadzonych zajęć wyrażoną przez studentów (ankiety, konkursy, itp.);

• spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów oceny doskonałości dydaktycznej oraz kryteriów oceny kompetencji w zakresie kształtowania oferty programowej i podnoszenia jakości kształcenia:

➢ posiadanie osiągnięć służących doskonaleniu dydaktycznemu,

➢ istotne wzbogacenie zasobów dydaktycznych poprzez przygotowanie autorskich kursów lub fragmentów kursów oraz materiałów pomocniczych np. w formie zajęć e-learningowych
i innych nowoczesnych form nauczania, itp., przygotowanie podręcznika lub skryptu,

➢ działania przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia.

 

Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dla studentów kierunku informatyka istotna jest także

·         podstawowa znajomość systemu operacyjnego Windows lub Linux;

·         znajomość oprogramowania biurowego, pakiet LaTeX;

·         znajomość podstaw języka znaczników HTML, zasad tworzenia i stosowania kaskadowych arkuszy stylów CSS;

·         znajomość języka programowania wysokiego poziomu.

·         Znajomość zasad zarządzania kodem oraz zwinnymi metodykami prowadzenia projektów;

 

 

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,

       – potwierdzenie uzyskania stopnia doktora,
– informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
– wykaz dotychczasowych osiągnięć,

– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
  w  przypadku wygrania konkursu,

 

 

     Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 17.09.2021 r.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KANDYDATA DO PRACY

 

1.      Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej:”Administratorem”;

2.      W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

1)      na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203;

2)      e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy;

4.      Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”;

5.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6.      Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech misięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym;

7.      Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych;

2)      ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

3)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;

4)      cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Uniwersytetem;

5)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

8.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

                                                                                   ……………………………………………

                                                                         (data i podpis osoby, której dane dotyczą)

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wieslawa.janus@uni.lodz.pl