Adiunkt badawczy

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej ogłasza konkurs:

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska: Młody Doktor (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora) – adiunkt badawczy

Dziedzina: Nauki chemiczne

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę): Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu

Liczba ofert pracy: 1

Kwota wynagrodzenia (pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto PLN): 5 000 PLN brutto brutto (~ 2 500 PLN netto)
Data rozpoczęcia pracy: kwiecień 2021

Okres zatrudnienia: 30 miesięcy

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto): Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Kierownik/kierowniczka projektu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk – Kierownik Projektu;
dr  Karolina Rudnicka  – Członek Kadry Zarządzającej Projektu ze strony Uniwersytetu Łódzkiego; dr Przemysław Płociński – Lider Zespołu ze strony Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł projektu: Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowych, polimerowo-ceramicznych biomateriałów kompozytowych przeznaczonych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej – w sterowanej regeneracji układu kostnego. W ramach współpracy wszystkich zespołów badawczych opracowane zostaną implanty porowate do regeneracji tkanek kostnych oraz implanty stabilizujące kości pokryte innowacyjnymi materiałami powłokowymi wydzielające bioaktywne czynniki wzrostu i komponenty o właściwościach przeciwzapalnych.

Kluczowe obowiązki:

1.      Podstawowe analizy chemiczne, biochemiczne,

2.      Izolacja, frakcjonowanie i charakteryzacja białek/peptydów i polisacharydów,

3.      Synteza i charakterystyka biocząsteczek np. peptydy, białka, naturalne polimery,

4.      Analiza i opis wyników FTIR, NMR, MS oraz posługiwanie się odpowiednim oprogramowaniem,

5.      Udział w spotkaniach zespołu, konsultacje analizy chemicznej uzyskanej w projekcie przez innych partnerów.

Oczekiwania wobec kandydatów / wymagania:

1.      Stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych, inżynieryjnych (lub nauk pokrewnych) do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – data roczna terminu składania wniosków w konkursie na Młodego Doktora w ramach projektu TEAM-NET),

2.      Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

3.      Dorobek naukowy (w tym publikacje w czasopismach międzynarodowych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym),

4.      Doświadczenie w pracy w dziedzinie badań chemicznych, inżynierii chemicznej lub podobnej, udokumentowane uczestnictwem / kierowaniem projektów naukowych związanych z tymi obszarami badań,

5.       Znajomość nowoczesnych metod syntezy związków organicznych,

6.      Doświadczenie w wykonywaniu eksperymentów i analiz HPLC, FTIR, NMR (1D, 2D), MS,

7.      Znajomość oprogramowania do wyżej wymienionych technik (np.: MestreNova, itp.),

8.       Umiejętność korzystania z naukowych baz danych typu Reaxys, Scifinder,

9.      Dodatkowym atutem jest doświadczenie w tworzeniu dokumentacji z obszaru zapewniania jakości (specyfikacje, znajomość systemu SAP)  

 

Informujemy, że w przypadku wygrania konkursu, kandydat będzie zobowiązany do podpisania deklaracji, że Uniwersytet Łódzki jest jego pierwszym miejscem zatrudnienia.
W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora UŁ na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej na Uniwersytecie Łódzkim. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Lista wymaganych dokumentów:

1.      CV kandydata
2.      Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
3.      Spis publikacji z JCR, lista prezentacji z odbytych konferencji w tematyce związanej z naukami biologicznymi
4.      Co najmniej dwie publikacje z listy JCR, w której kandydat jest pierwszym lub/i korespondencyjnym autorem (maksymalnie 5 załączników)
5.       Dokumenty potwierdzające udział w projektach badawczych, pisanie wniosków badawczych, certyfikaty, kursy itp.
 

Oferujemy:

Możliwość doskonalenia i rozwoju w młodym, ale doświadczonym zespole naukowym (obecnie składającym się z lidera projektu, członka komitetu sterującego, profesora uniwersytetu, młodego doktora i 2 doktorantów).

Dołączysz do zespołu badaczy, który składa się z młodych kreatywnych i otwartych naukowców, wspieranych przez ekspertów z dziedziny prac eksperymentalnych na modelach komórkowych i in vivo oraz specjalistów z dziedziny proteomiki, immunologii, mikrobiologii i biologii molekularnej. Zespół tworzą osoby gotowe wspierać Cię w rozwoju i przygotowaniu wniosków grantowych i publikacji. Od Ciebie wymagamy zaangażowania i aktywnego uczestniczenia w pracach zespołowych. Twoje pomysł, umiejętności i kreatywność będą bardzo mile widziane!

Oferujemy pracę w dobrze wyposażonych laboratoriach Uniwersytetu Łódzkiego z możliwością poszerzania warsztatu o techniki i aparaturę dostępną u pozostałych partnerów. Wysoce interdyscyplinarny projekt B+R realizowany wspólnie z Politechniką Krakowską, Politechniką Wrocławską oraz Wydziałem Ceramiki i Betonu w Warszawie

 

Dodatkowe informacje o rekrutacji:

Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez 3 osobową Komisję Rekrutacyjną złożoną z Lidera Zespołu Badawczego, Członka Kadry Zarządzającej oraz osoby merytorycznej z zakresu wiedzy o realizowanym projekcie.

Rekrutacja będzie dwuetapowa:

1. Przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną

2. Rozmowa z wybranymi kandydatami

W terminie do 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej jest możliwość odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej co do sposobu przeprowadzenia rekrutacji.

WAŻNE DATY:

Data udostępnienia oferty: 01.03.2021 r. 

Termin składania ofert:  01.03.2021 r. – 30.03.2021 r. (do godz. 23:59)

Termin rozmowy rekrutacyjnej z wybranymi kandydatami: 07.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 15.04.2021 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: Aplikacje należy wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2021 do godz. 23:59 w treści tematu e-maila wpisując: MD50/2021 na adres e-mail dr Aleksandry Budzyńskiej: aleksandra.budzynska@biol.uni.lodz.pl