adiunkt dydaktyczny

Wydział Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)
i § 143 ust. 2 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

 

1.       Posiadać tytuł zawodowy co najmniej stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne;

2.       Posiadać doświadczenie w pracy ze studentami;

3.       Posiadać udokumentowany dorobek i działalność w zakresie sztuk pięknych lub projektowych;

4.       Posiadać udokumentowany dorobek pracy twórczej w obszarze nowych technologii cyfrowych;

5.       Posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie technologii cyfrowych, w tym umiejętność programowania;

6.       Bardzo dobro znajomość języka angielskiego.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

 

Wymagane dokumenty:

1.       Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacja kandydowania na stanowisko;

2.       Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;

3.       Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej

4.       Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4;

5.       Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenia i kwalifikacje,

6.       Dokumentacja osiągnięć i dorobku dydaktycznego, artystycznego, twórczego

7.       Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)
– Załącznik nr 1;

8.       Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy
–Załącznik nr 2.

 

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres:  konkursy@edu.asp.lodz.pl  w terminie do dnia 14.03.2021 r.

Spotkanie Komisji konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie zdalnej lub stacjonarnej w dniu 17.03.2021 roku. O godzinie i formie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej uczelni www.asp.lodz.pl
w dniu 18.03.2021 r. o godz. 12.00.

https://www.asp.lodz.pl/index.php/pl/o-akademii/praca-w-asp/2129-210212-210414-adiunkt-w-pracowni-obrazu