Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Politechnika Łódzka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie Politechniki Łódzkiej.
Kandydaci powinni posiadać stopień naukowy doktora z obszaru nauk ekonomicznych/ społecznych. Powinni posiadać wartościowy dorobek naukowy, doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego, odpowiedni dorobek organizacyjny oraz doświadczenie międzynarodowe.

W szczególności od kandydatów wymaga się:
• Wartościowego dorobku naukowego w zakresie dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości, w tym preferowane są publikacje z Impact Factor
• Doświadczenia w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi, zwłaszcza finansowanymi z środków Unii Europejskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
• Doświadczenia w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych, zwłaszcza w języku angielskim.
• Doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych oraz projektów badawczych w ujęciu międzynarodowym oraz staże naukowo-badawcze w ośrodkach zagranicznych.
• Biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
• Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ.
• Życiorys, kwestionariusz osobowy.
• Autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną
i organizacyjną.
• Spis publikacji wraz z punktacją zgodną z aktualnym wykazem czasopism MNSzW.
• Liczbę cytowań z pominięciem autocytowań oraz Index Hirsha według bazy Web of Science i Google Scholar.
• W przypadku kierowania grantami MNSzW, NCN, NCBiR i UE lub podobnymi – kopia pisma powołującego na kierownika grantu.
• Kopia nadania stopnia naukowego doktora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 05.02.2021 w sekretariacie Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, p. 54, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, oraz na

email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Złożonych dokumentów Uczelnia nie zwraca.

Politechnika nie zapewnia mieszkania.

Planowany termin zatrudnienia 1.03.2021