Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Informatyki
Politechnika Łódzka

Przewiduje się zatrudnienie w Instytucie Informatyki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Zatrudnienie związane jest z pracą badawczą, kształceniem studentów kierunku Informatyka oraz Informatyka Stosowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, kształceniem na studiach podyplomowych oraz współpracą z przemysłem informatycznym w zakresie rozwoju nowych technologii informatycznych i doskonalenia jakości kształcenia. Poszukujemy osoby z doświadczeniem badawczym i dydaktycznym, zmotywowanej do udziału w projektach badawczych i wdrażaniu nowych technik nauczania.

Wymagania dotyczące kandydata:
– co najmniej stopień doktora inżyniera nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka techniczna i telekomunikacja, preferowana specjalność: sztuczna inteligencja,
– udokumentowany dorobek naukowy z dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja, ze szczególnym uwzględnieniem punktowanych publikacji w języku angielskim (minimum 3 publikacji w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports),
– udokumentowany udział w grantach i/lub projektach naukowych lub dydaktycznych (minimum 2),
– udokumentowany udział w zagranicznych konferencjach naukowych,
– co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka, na studiach I lub II stopnia,
– znajomość języków programowania C, C++, Java, Python, metod badawczych z obszaru sztucznej inteligencji, inżynierii oprogramowania, sieci komputerowych oraz grafiki komputerowej,
– bardzo dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalność organizacyjną w tym języku,
– znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalność organizacyjną w tym języku,
– deklaracja zatrudnienia w Politechnice Łódzkiej jako podstawowym miejscu pracy
w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Zakres obowiązków:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w obszarze zgodnym z zakresem programu studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych,
– udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z przemysłem IT,
– samokształcenie i doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
– prowadzenie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich),
– udział w pracach organizacyjnych Instytutu Informatyki, Wydziału FTIMS
i Politechniki Łódzkiej.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
– podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej,
– kwestionariusz osobowy,
– autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną
i organizacyjną,
– odpis dyplomu,
– kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań,
– oświadczenie, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 6.2.2021 r. w Sekretariacie Instytutu Informatyki PŁ w Łodzi ul. Wólczańska 215 tel. 42 631 3957. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania oraz nie refunduje kosztów przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną.

Planowany termin zatrudnienia: 1.03.2021

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).