Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

1. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii.
2. Doświadczenie w pracach badawczych w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy asymetrycznej i organokatalizy, udokumentowane publikacjami.
3. Doświadczenie w zakresie syntezy chiralnych związków heterocyklicznych.
4. Znajomość metod spektroskopowych i ich wykorzystania do identyfikacji związków organicznych.
5. Znajomość specjalistycznych technik badawczych, takich jak: NMR, MS, HPLC, UPCC.
6. Dorobek naukowy z zakresu asymetrycznej organokatalizy udokumentowany publikacjami, w tym artykułami przeglądowymi.
7. Umiejętność przeszukiwania literatury chemicznej przy użyciu nowoczesnych baz danych, takich jak Reaxys, SciFinder, czy Scopus.
8. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego.
9. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz w opiece naukowej nad dyplomantami w tematyce chemii organicznej.
10. Umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy eksperymentalnej.
11. Doświadczenie w przygotowywaniu manuskryptów publikacji, w tym artykułów przeglądowych.
12. Umiejętność pracy w zespole.
13. Silna motywacja i entuzjazm do prowadzenia badań naukowych i dalszego rozwoju naukowego.

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Dorobek naukowy i dydaktyczny
4. Odpis wszystkich dyplomów w tym dyplomu doktorskiego
5. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
7. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (RODO)

 

Dokumenty należy składać w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej (budynek A 27, III piętro, pok. 304), ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź lub na adres e-mail: karina.kraszewska@p.lodz.pl do dnia 17.04.2021r. W tytule maila proszę wpisać „Konkurs adiunkt”. Wymagane dokumenty należy załączyć w formacie PDF.
Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów, wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową.