Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

Katedra Fizyki Molekularnej poszukuje zmotywowanego, kreatywnego i wykwalifikowanego naukowca z tytułem doktora chcącego zaangażować się w prace badawcze prowadzone w ramach interdyscyplinarnego projektu finansowanego przez NCN w ramach programu OPUS 19, pt: „Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych”.

Przewidziane w projekcie badania obejmują:
syntezę materiałów na bazie perylenu, charakterystykę fizykochemiczną materiałów oraz opracowywanie formuł atramentów zawierających otrzymane materiały, optymalizację metod nanoszenia cienkich warstw, badanie właściwości cienkich warstw, charakterystykę elektryczną układów elektronicznych z międzywarstwami.

Wymagania:
Kandydat powinien:
1. posiadać stopień doktora nauk chemicznych;
2. posiadać udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie chemii i / lub elektroniki organicznej, opublikowany w międzynarodowych czasopismach;
3. posiadać udokumentowany dorobek w zakresie patentów i zgłoszeń patentowych;
4. biegle posługiwać się językiem polskim i angielskim w mowie i piśmie;
5. posiadać doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych;
6. posiadać doświadczenie w przygotowaniu wniosków grantowych;
7. posiadać doświadczenie w realizacji i / lub zarządzeniu grantami finansowanymi przez NCN i / lub NCBiR;

Ponadto, kandydata powinna cechować znajomość chemii organicznej oraz metaloorganicznej, szczególnie z obszaru syntezy materiałów dedykowanych do zastosowań optoelektronicznych. Wymagane udokumentowane doświadczenie w określaniu relacji struktura/właściwości związków chemicznych do zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych wytwarzanych technikami mokrymi.

Dodatkowe kryteria:
• Działalność naukowa w zakresie chemii organicznej i metaloorganicznej oraz katalizy metaloorganicznej; preferowane doświadczenie w syntezie i charakterystyce związków do zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych takich jak ogniwa fotowoltaiczne i diody elektroluminescencyjne (OLEDy);
• Umiejętność prowadzenia obliczeń kwantowo-chemicznych;
• Nadzór nad realizacją prac dyplomowych;
• Doświadczenie w pracy w warunkach bezwodnych i beztlenowych;
• Znajomość technik analitycznych: NMR, GC-MS, LC-MS, FT-IR;
• Doświadczenie we wspomaganej mikrofalowo syntezie organicznej (umiejętność obsługi reaktorów mikrofalowych);
• Znajomość technik izolacji oraz oczyszczania związków organicznych/metaloorganicznych, szczególnie przy użyciu chromatografii flash;
• Staże odbyte w innych ośrodkach naukowych (krajowych i zagranicznych);
• Biegła obsługa edytorów tekstu i grafiki (Microsoft Office, ChemOffice, Adobe Ai/Ps);

Okres zatrudnienia: Badacz będzie zatrudniony na okres 47 miesięcy.

Data rozpoczęcia: 01.03.2021

Wynagrodzenie: na poziomie 7 500 PLN brutto (włączając podatki, staż pracy i inne dodatki)

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z uwzględnieniem dorobku naukowego, opinia z ostatniego miejsca zatrudnienia (lub od promotora, jeśli nie był zatrudniony po doktoracie), minimum 2 listy rekomendacyjne oraz wszelkie dodatkowe istotne dokumenty powinny być złożone do 10.02.2021 na adres: deanchem@adm.p.lodz.pl z dopiskiem „konkurs NCN – OPUS 19”

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922”.

Dodatkowe informacje: Politechnika posiada własne domy studenckie. Dodatkowe informacje mogą być udzielone na życzenie aplikanta.