Adiunkt

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko:   adiunkt (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

na Wydziale Nauk o Wychowaniu

w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego

w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa: Pedagogika

Data ogłoszenia: 04.01.2021 r.

Termin składania ofert: w okresie 30 dni od ukazania się ogłoszenia

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:      zgłoszenie na konkurs należy przesłać elektronicznie na adres e-mailowy: wnow@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania od kandydatów:

Mają stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Mają komunikatywną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, co najmniej na poziomie B2.
Posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań z dziećmi w wieku przedszkolnym lub młodszym wieku szkolnym oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych z obszaru edukacji elementarnej.
Posiadają rozszerzone kompetencje społeczno-kulturowe w obszarze antropologii, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów z tego zakresu.
Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.
Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle władają językiem polskim w mowie i piśmie.

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
Kwestionariusz osobowy.
Życiorys.
Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
Odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 w/w ustawy.
8.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie
z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016, oraz Ustawą z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy – Dz. U. z 2018 r. poz. 108 wraz ze zmianami).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.02.2021 r.

Możliwa jest rozmowa z kandydatem na platformie TEAMS.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.